HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO
HRVATSKO KULTURNO UMJETNIČKO PROSVJETNO DRUŠTVO

„Stanislav Preprek“

Novi Sad

Pretraga

На основу члана 10,11,12 и 78. Закона о удружењима (Службени лист РС бр. 51/09) Скупштина Хрватског културно-умјетничко-просвјетног Друштва „Станислав Препрек" у Новом Саду на сједници одржаној 29.03.2016. године донијела је пречишћен текст

СТАТУТ ХРВАТСКОГ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО-ПРОСВЈЕТНОГ ДРУШТВА „СТАНИСЛАВ ПРЕПРЕК"

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Hrvatsko kultumo-umjetničko-prosvjetno Društvo „Stanislav Preprek" Novi Sad (u daljem tekstu Društvo) slobodno je i dragovoljno udruženje građana, neprofitna i nevladina organizacija, neovisna o političkim strankama, nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, a djeluje u oblasti kulture, prosvjete, umjetnosti i znanosti.

Društvo u realizaciji svog programa surađuje s organizacijama, udruženjima i društvima u zemlji i inozemstvu.

 

Član 2.

 

Društvo uspostavlja suradnju s ustanovama i organizacvijama koje imaju iste interese u oblasti kulture, prosvjete, umjetnosti, znanosti i folklora.

Društvo se može kolektivno udružiti u srodna udruženja ili saveze udruženja u zemlji i inozemstvu.

Odluku o uspostavljanju suradnje i učlanjenje u srodne ustanove, udruženja i Društva u zemlji i inozemstvu donosi Skupština.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

 

Član 3.

 

Naziv Društva je : Хрватско културно - уметничко просветно друштвоСтанислав Препрек" Нови Сад.

Naziv Društva na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu je: Hrvatsko kulturno-umjetničko-prosvjetno Društvo „Stanislav Preprek" Novi Sad.

Skraćeni naziv Društva je: ХКУПДПрепрек" Нови Сад.

Skraćeni naziv Društva na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu je : HKUPD „Preprek" Novi Sad.

Sjedište Društva je u Novom Sadu, u ulici Cara Dušana 4.

 

Član 4.

 

Društvo djeluje na području Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije, kao i u inozemstvu.

 

Član 5.

 

Društvo ima pečat okruglog oblika (promjera 40 mm) u kojem je ćiriličnim i  latiničnim pismom ispisan tekst. U gornjem luku ispisan je ćiriličnim pismom na srpskom jeziku naziv ,,XPBATCKO KУЛTУPHO-УMETHИЧKO-ПPOCBETHO ДPУШTBO", ispod u luku naziv „Станислав Препрек Нови Сад"; u gornjoj polovici nalaze se obronci Fruške Gore i rijeke Dunava; u donjem luku ispisan je naziv „HRVATSKO KULTURNO-UMJETNIČKO-PROSVJETNO DRUŠTVO". U donjoj polovici pečata vodoravno je upisano ime društva „Stanislav Preprek" a ispod imena mesto „Novi Sad".

Društvo posjeduje također, i žig pravokutnog oblika, dimenzija 4x2.5 cm, na kojem je ispisan tekst: HKUPD „Stanislav Preprek" NOVI SAD sa mestom za datum i broj.

 

Član 6.

 

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti zastupa ga dopredsjednik ili član Upravnog odbora Društva kojega predsjednik delegira.

 

III. CILJEVI, ZADAĆA I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

 

Član 7.

 

Društvo se osniva radi ostvarivanja sljedećih ciljeva i zadataka:

 1. Očuvanja, njegovanja, razvijanja i širenja što raznovrsnijih oblika kulturno-umjetničko-prosvjetnog i društveno-zabavnog života, povjesti, folklora, znanosti i jezika hrvatske nacionalne zajednice u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji.
 2. Očuvanja i njegovanja duhovnih dobara hrvatske nacionalne zajednice u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji.
 3. Izdavanja stručnih i ostalih publikacija neprofitnog karaktera iz oblasti kulturno-umjetničko-prosvjetnog amaterizma, hrvatskog jezika i folklora na način i pod uvjetima utvrđenim važećim propisima, uz pomoć sponzora, donatora i nadležnih organa u oblasti kulture, obrazovanja i ostalih.
 4. Suradnje i zbližavanja s drugim kulturno-umjetničko-prosvjetnim društvima u zemlji i inozemstvu.

 

Član 8.

 

Svoje ciljeve i zadatke Društvo ostvaruje organiziranjem javnih nastupa, tribina, promocija, znanstvenih i edukativnih skupova, tečajeva, likovnih izložbi, umjetničkih kolonija, glazbenih nastupa i koncerata, folklora, turističko-povjesno-istraživačke djelatnosti, svečanosti i manifestacija tipa karnevalskih povorki, maskenbala, berbi i slično.

 

IV. ČLANSTVO

 

Član 9.

 

Učlanjenje u Društvo, uz obavezu prihvaćanja i poštivanja općih akata Društva, omogućeno je pod jednakim uvjetima svim građanima Republike Srbije koji podnesu pristupnicu Upravnom odboru Društva.

 

Članovi Društva mogu biti:

 1. redoviti
 2. počasni
 3. pomažući

 

Redovitim članom može postati svaki građanin Republike Srbije, neovisno od nacionalne ili vjerske pripadnosti, kao i strana fizička lica u skladu sa zakonom, koja prihvaćaju ciljeve i opće spise Društva, te potpišu pristupnicu za članstvo u Društvo. Upravni odbor Društva konstatira ispunjenost uvjeta za upis novog člana u popis članova Društva. Počasni član Društva može postati svako lice koje ima zasluge na polju ostvarivanja ciljeva Društva,a ukoliko ga predloži redoviti član Društva. O prijedlogu se izjašnjava Upravni odbor Društva. Počasni član ima pravo sudjelovati u svim aktivnostima Društva izuzev u izborima za organe Društva.

Pomažući članovi Društva mogu biti fizička i pravna lica koja svojim radom, suradnjom ili materijalno potpomažu Društvo.

 

Član 10.

 

Članstvo u Društvu je dragovoljno. Fizičko lice može biti član Društva neovisno od godina starosti.

Malodobno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Društvo uz prilaganje ovjerene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanja suglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik. Odluku o prijamu u članstvo donosi Skupština i o tome obavještava podnosioca prijave.

O članstvu u Društvu, tajnik Upravnog odbora vodi redovitu evidenciju koja sadrži osnovne podatke.

 

Član 11.

 

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Za istupanje malodobnog člana nije potrebna suglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Društvu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštivanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Društva, smrću ili prestankom rada Društva. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet prijedlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

 

Član 12.

 

Punoljetni članovi Društva imaju prava, obveze i odgovornosti:

 1. sudjelovati u radu i aktivnostima Društva
 2. aktivno doprinosu ostvarivanju ciljeva Društva
 3. birati i biti birani u sve organe Društva
 4. informirati se o radu Društva
 5. čuvati ugled i interese Društva
 6. redovito plaćati članarinu
 7. koristiti i čuvati imovinu i sva sredstva kojima Društvo raspolaže u suglasnosti s pravilima o korišćenju imovine i sredstava
 8. izvršavati odluke organa i sekcija Društva
 9. ne širiti nikakve oblike nacionalne ili vierske nesnošljivosti.

 

Malodobni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sjednicama Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

 

Član 13.

 

Svaki član Društva može pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta Društva koji ie donijet suprotno Statutu ili drugom općem aktu Društva. odnosno za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta Društva koji je donijet suprotno zakonu, Statutu ili drugom općem aktu Društva, u roku od 15 dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja akta.

 

Član 14.

 

Redoviti članovi plaćaju godišnju članarinu čiju visinu određuje Upravni odbor Društva. Članovi Društva imaju članske iskaznice.

 

V. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

Član 15.

 

Osnovi oblici organizacije Društva su sekcije:

 1. glazbeno-pjevačka,
 2. folklorna
 3. literarna
 4. likovna
 5. dramsko-recitatorska
 6. novinarsko-nakladinička
 7. povjesno-istraživačka
 8. foto-film-video
 9. za domaću radinost
 10. sportska
 11. plesna
 12. za suradnju sa inozemstvom

 

Član 16.

 

Rad u prethodno navedenim sekcijama odvijaće se na amaterskom osnovu, a bit će

neprofitabilnog karaktera.

Član Društva može biti aktivan u više sekcija.

 

 

Član 17.

 

Na čelu svake sekcije nalazi se predsjednik sekci je kojeg iz redova članova sekcije postavlja Upravni odbor. vodeći pritom računa o priiedlozima članova sekciie.

Dužinu mandata predsjednika sekcije utvrduje Upravni odbor najduže na četiri (4) godine, s tim da isto lice može biti birano najviše dva (2) puta uzastopce.

 

Član 18.

 

Predsjednik sekcije:

 1. predlaže plan i program rada sekcije i stara se o njegovu provođenju
 2. sačinjava i predlaže financijski plan rada svoje sekcije
 3. brine se o sredstvima za rad svoje sekcije
 4. donosi odluke o svim pitanjima značajnim za rad svoje sekcije

 

VI. ORGANI I ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

Član 19.

 

Organi Društva su:

 1. Skupština Društva
 2. Zastupnik Društva

 

Skupština je najviši organ Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva.

Organi Društva, izuzev Skupštine, biraju se na period od četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

Član 20.

 

Skupština:

 1. donosi Statut Društva, izmjene i dopune Statuta i druge opće spise Društva
 2. bira organe Društva i po potrebi obrazuje radne grupe za provođenje određenih aktivnosti Društva
 3. bira i razrešava Upravni i Nadzorni odbor
 4. donosi plan rada i financijski plan Društva
 5. odlučuje o prijamu počasnih i pomažućih članova Društva i o prestanku njihovog članstva
 6. razmatra i usvaja godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Društva
 7. odlučuje o suradnji, u cilju realiziranja programa s drugim organizacijama, udruženjima i društvima u zemlji i inozemstvu
 8. odlučuje o svim drugim pitanjima predviđenim ovim Statutom, kao i o pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Društva

 

Član 21.

 

Skupština se saziva najmanje jednom godišnje.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor Društva.

Skupština može punovažno odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice redovitih članova Društva, a odluke se donose glasovima većine nazočnih članova. Sjednicom Skupštine predsjeda predsjednik Društva koji i potpisuje odluke Skupštine. Prilikom izbora organa Društva, Skupština odlučuje da li će se izbor obaviti javnim ili tajnim glasovanjem.

Vanredna sjednica Skupštine može se zakazati na obrazložen prijedlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pismenom obliku i u njoj se moraju naznačiti pitanja čije se razmatranje predlaže. Vanredna sjednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od trideset dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

 

Član 22.

 

Zastupnik Društva je lice koje zaključuje ugovore i preduzima druge radnje u pravnom prometu u ime i za račun Društva.

Zastupnik udruženja može da bude samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište na teritoriji R Srbije. Društvo može da ima više zastupnika.

 

Član 23.

 

Zastupnik Društva je dužan da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odluka nadležnog organa Društva.

 

Član 24.

 

Društvo ima Upravni i Nadzorni odbor.

Upravni odbor ie izvršni organ Skupštine Društva i za svoi rad odgovara Skupštini. Upravni odbor ima pet članova.

Upravni odbor iz svoiih članova bira predsjednika Društva, koji je istovremeno i predsjednik Skupštine Društva na period od četiri godine.

Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu.

Na prijedlog predsjednika, Upravni odbor iz svojih redova bira jednog (1) dopredsjednika.

O tijeku rada Upravnog odbora vodi se zapisnik.

 

Član 25.

 

Upravni odbor ima sljedeće zadatke i nadležnosti:

 1. radi sve poslove i aktivnosti Društva između sjednica Skupštine
 2. sprovodi odluke Skupštine
 3. osniva pojedine sekciie i imenuje predsiednike sekcija
 4. utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana, kao i izvještaj o fmancijskom poslovanju Društva
 5. priprema materijal o radu Društva za Skupštinu Društva
 6. na svoju inicijativu ili na zahtjev trećine članstva saziva sjednicu Skupštine
 7. imenuje ovlaštene potpisnike Društva
 8. posluje financijskim sredstvima Društva
 9. održava kontakte s nadležnim državnim organima, te civilnim organizacijama u okviru djelovanja Društva
 10. odlučuje o prijamu redovitih, počasnih i pomažućih članova Društva
 11. prima u radni odnos radnike stručnih službi Društva i po potrebi angažira stručne radnike u pojedinim sekcijama
 12. odobrava program i rad pojedinih sekcija
 13. razmatra i usvaja završni račun
 14. određuje visinu i način plaćanja članarina
 15. donosi opće akte Društva, osim Statuta
 16. imenuje i razrešava dužnosti zastupnika Društva

 

Član 26.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik na svoju inicijativu ili na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ukoliko je na njegovog sjednici nazočno više od polovice članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova ukupnog broja članova. Glasovanje je javno ukoliko članovi Upravnog odbora ne odluče drugačije.

 

Član 27.

 

Predsiednik Društva. koji ie ujedno i predsjednik Upravnog odbora, predstavlja Društvo pred drugim organizacijama, organima, pravnim i fizičkim licima, organizira rad Društva, sprovodi odluke Skupštine Društva i njenog Upravnog odbora i vrši druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom. U slučaju spriječenosti predsjednika, njegovu funkciju obnaša dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg odredi predsjednik.

 

Član 28.

 

Upravni odbor može umjesto članova koji su između dvije Skupštine prestali biti članovi, kao i zbog njihove spriječenosti ili neaktivnosti, kooptirati do jedne trećine članova Upravnog odbora.

 

Član 29.

 

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor broii tri (3) člana koia bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti lica koja rukovode financijskim sredstvima Društva. Nadzorni odbor vrši nadzor financijskog poslovanja Društva, o čemu izvještava Upravni odbor, a Skupštini podnosi izvješće o načinu poslovanja.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje ako je na njegovoj sjednici nazočno višeod polovice članova, a odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Tokom sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

 

VII. STRUČNA SLUŽBA

 

Član 30.

 

Radi obavljanja administrativnih, stručnih i drugih poslova u Društvu može se osnovati stručna služba.

 

Član 31.

 

Međusobna prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u stručnoj službi uređuju se odgovarajućim ugovorom, općim aktima i pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 32.

 

Stručnom službom rukovodi Predsjednik Upravnog odbora sa svim ovlašćenjima koja ima prema Zakonu i općim aktima Društva.

 

Član 33.

 

Poslove Društva mogu obavljati volonteri ili uposlenici.

 

VIII. FINANCIRANJE I IMOVINA DRUŠTVA

 

Član 34.

 

Materijalno-financijsko poslovanje Društva obavlja se u skladu sa važećim propisima o financijskom poslovanju.

 

Član 35.

 

Izvori financiranja su:

 1. od članarina
 2. od darova
 3. od naslijeđa iz zemlje i inozemstva
 4. od sredstava dobivenih iz fondacija
 5. od dragovoljnih priloga i pomoći iz zemlje i inozemstva
 6. iz budžeta republike, pokraiine i i općine.

 

Sredstva Draštva rabe se za financiranje njegova djelovanja, kao i u drage namjene, a u skladu sa zadacima Draštva i u suglasju sa zakonom i općim spisima. Raspored sredstava se vrši u skladu sa financiiskim planom. Naredbodavci za raspolaganje novčanim i drugim sredstvima su predsiednik i podpredsjednici Upravnog odbora, s tim da je potpisivanie dvojno. Imovina Društva može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva. Članovi organa Draštva odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Društvu, ako je ta odluka donijeta grabom nepažnjom ili s namjerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik. Odluku o pokretanju postupka za naknadu štete donosi Upravni odbor.

 

IX. JAVNOST RADA

 

Član 36.

 

Rad Društva je javan.

Članovi i javnost se o radu Društva informiraju na sastancima Društva, na sjednicama organa Društva, preko sredstava javnog informiranja i na druge odgovarajuće načine.

 

X. NAGRADE, DISCIPLINSKE MJERE I ŽALBE

 

Član 37.

 

Članovima Društva se mogu dodijeliti nagrade, pohvale i priznanja za njihovu angažiranost u Društvu.

 

Član 38.

 

Disciplinska komisija Društva može članovima Društva izreći disciplinske mjere. Disciplinske mjere su:

 1. javna opomena
 2. zabrana nastupa i turneja do tri (3) mjeseca
 3. iskliučenie iz Društva

 

Postupak izricanja disciplinskih mjera regulirat će se posebnim općim spisom Društva.

 

Član 39.

 

Disciplinsku komisiju bira Skupština.

Disciplinska komisija broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika. Disciplinska komisija odlučuje većinom glasova svojih članova. Mandat članova disciplinske komisije traje dvije (2) godine.

 

Član 40.

 

Na izrečenu disciplinsku mjeru, član može podnijeti pismeni prigovor Upravnom odboru Društva u roku od petnaest (15) dana.

Upravni odbor je dužan najkasnije u roku od trideset (30) dana razmotriti prigovor i glede njega donijeti odluku. Odluka Upravnog odbora je konačna.

 

XI. NAČIN DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA STATUTA

 

Član 41.

 

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Skupština Društva, a inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti:

 

 1. organi Društva
 2. sekcije Društva

 

Član 42.

 

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se Upravnom odboru Društva. Postupak za izmjene Statuta pokreće Upravni odbor nakon prihvaćanja inicijative.

 

Član43.

 

Nacrt izmjena i dopuna Statuta, Upravni odbor dostavlja svim članovima Skupštine, te ga stavlja na raspravu.

Rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama traje najviše trideset dana.

 

Član 44.

 

Nakon rasprave, na osnovu mišljenja, prijedloga i primjedbi, Upravni odbor utvrđuje Prijedlog o izmjenama i dopunama Statuta i dostavlja ga Skupštini radi usvajanja koja odlučuje dvotrećinskom većinom. Izmjene i dopune Statuta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana usvajanja nadležnom organu za upis u registrar sa zapisnikom sa sjednice na kojoj je usvojen.

 

XII. OSTALE ODREDBE

 

Član 45.

 

Društvo prestaje s radom u sljedećim slučajevima:

 1. na osnovu odluke Skupštine Društva
 2. ako se zbog nezainteresiranosti članstva za rad Društva smanji broj čalnova ispod deset
 3. u drugim slučajevima utvrđenim zakonskim propisima.

 

Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština 2/3 većinom nazočnih članova. U slučaju prestanka rada Društva, po podmirenju obaveza, Skupština odlučuje o načinu raspodjele preostale imovine na osnovu prijedloga Upravnog odbora Društva i u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

 

Član 46.

 

Ovaj Statut je objavljen i usvojen na osnivačkoj Skupštini Društva i primjenjuje se od dana upisa u registar društvenih organizacija. Izmjene i dopune ovog Statuta usvojene su na Skupštini Društva, održanoj 20.02. 2010. godine.

 

Predsjednca Skupštine Ivanka Horvatić

Statut je objavljen i na stranici APR.

Copyright © 2016. HKUPD Stanislav Preprek All Rights Reserved

Design by Ivan Dermanov